اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره
Arash Tahmasbi

آرش طهماسبی

رئيس هیئت مدیره

مدیریت زنجیره تامین (M.Sc.) مدرسه بازرگانی Cass، لندن، انگلستان

مدیریت بازاریابی (لیسانس) دانشگاه وست مینستر، لندن، انگلستان

حامد انوری

مدیر عامل

مهندسی شیمی (کارشناسی ارشد) دانشگاه پلی تکنیک، تهران، ایران

مهندسی شیمی (کارشناسی) دانشگاه شریف، تهران، ایران

Hamed Anvari