مواد غیرآلی

مواد غیرآلی

محصولات مواد معدنی

شیمی معدنی به سنتز و رفتار ترکیبات معدنی و آلی فلزی می پردازد.