Electricity

برق

برق یکی از مهمترین صنایعی است که تاثیر مستقیمی بر زندگی همه انسانها دارد. استفاده از برق در روشنایی شهرها در سال 1882 آغاز شد.

بخش های اصلی صنعت برق شامل تولید، توزیع و خرده‌فروشی آن برای کاربران می باشد. در بیشتر کشورها، دولت بازیگر اصلی تولید و توزیع برق است و قوانین و قیمت‌گذاری در کنترل دولت‌ها است، هرچند شرکت‌های خصوصی در سال‌های گذشته وارد این حوزه‌ها شده‌اند.

امروزه بیشتر کشورهای توسعه یافته سعی کرده اند به جای استفاده از سوخت های فسیلی، برق مورد نیاز خود را از نیروگاه های هسته ای و انرژی های پاک مانند باد و خورشید تامین کنند.

برخی از مواد شیمیایی که به طور گسترده در صنایع تولید برق مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از گاز طبیعی، LPG، کلرید سدیم و گاز طبیعی مایع (NGL).

هیچ محصولی پیدا نشد